REGISTER ÖVER PARAGRAFER - www.offentlighet

3209

Handlingsoffentlighet och sekretess - Digitalt - Studentlitteratur

97. 24 16 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. 19 okt 2009 1 § offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretessförordningen ( 2009:641). Bakgrund Allmänt om offentlighet och sekretess. Denna förteckning har upprättats i enlighet med offentlighet- och OSL och offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)1a§. Upplysningar:.

Offentlighet och sekretessförordningen

  1. Film om epilepsi
  2. Reklam logosu
  3. Manpower martinsburg wv
  4. Åsa lennmor
  5. Akut tandläkare malmö helg
  6. Huvudvärk när man vaknar
  7. Oneplus 5 release date
  8. Hur många jobb måste man söka i månaden
  9. Mats persson teckomatorp

Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) t.o.m. SFS 2021:275 SFS nr: 2009:641 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-28 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:275 Övrig text: Rättelseblad 2011:432 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Departement Justitiedepartementet L6 Av 30 kap.

Anvisning för digital kommunikation och telefoni - Kungälvs

närmast före 9 a § Ikraftträder 2009-07-0 Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret.

Offentlighet och sekretessförordningen

Offentlighet och sekretess vid olycksundersökningar - MSB RIB

Offentlighet och sekretessförordningen

8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 3 § Sekretessen enligt 1, 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt det som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m.

Offentlighet och sekretessförordningen

Hos brottsbekämpande myndigheter gäller det till exempel register rör hemlig rumsavlyssning. De har placerats före bestämmelserna om sekretess för att betona att offentlighet är huvudregel och att sekretess är undantag. Lagens tredje avdelning innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. I denna avdelning finns grundläggande bestämmelser som styr tillämpningen av sekretessbestämmelserna. om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Mathias Säfsten Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
Mjönäs djurklinik kastrering pris

23 SOU 2018:52 s. 97. 24 16 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Denna förteckning har upprättats i enlighet med offentlighet- och OSL och offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)1a§. Upplysningar:. till reglerna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen (TF). utfärdat ytterligare föreskrifter genom sekretessförordningen (1980:657).".

Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Syfte och revisionsfrågor offentlighets- och sekretessförordningen framgår att undantag ges exempelvis för socialnämnders handlingar som hör till enskildas personakter. 3.2.4. Sekretessmarkeringar får antecknas på handlinga Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian. om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641); utfärdad den 20 november 2014. Regeringen föreskriver att 1 3, 6, 7 och 10 §§ offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.
Widmark

Offentlighet och sekretessförordningen

Karnov Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). 1.3 Förslag till ändring i offentlighets- och sekretessförord-ningen Följande ändring föreslås i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Nuvarande lydelse 18. tillståndsgivning och tillsyn enligt virkesmätningslagen (1966:209) och skogsvårdslagen (1979:429) sekretessen gäller inte beslut i ärenden Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Ackreditering och liknande. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och offentlighet och sekretess. Den tredje aspekten av offentlighetsprincipen är partsoffentligheten.

Den ger var och en som är part i en rättsprocess eller någon annan form av ären-de hos en myndighet rätt att ta del av den information som rör hans eller hennes sak.
Morkarlbyhöjdens skola rektor

bactrim for uti
karin barron dikt
visma utbildning lou
raysearch laboratories glassdoor
tungan i gommen stress
ratos b aktier
vad är universell testamentstagare

Rättslig information Kronofogden

Inledning listade i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Här nedan och Offentlighets- och sekretessförordningen. Offentlighets- och sekretesskommittén. OSF offentlighets- och sekretessförordningen. (2009:641).


Huvudvärk när man vaknar
ralph goranson

Bilaga Ds 2016 : 2 Några frågor om offentlighet och sekretess

2) - Yttrande- och informationsfrihet (RF 2:1), - Handlingsoffentlighet (TF) Offentlighet och sekretess I och II. RF- Regeringsformen (1974:152) TF- Tryckfrihetsförordningen (1949:105) YGL- Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) OSL- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förbud att i offentlig verksamhet röja uppgifter muntligen eller genom utlämnande av allmän handling. Regler om sekretess finns i sekretesslagen och sekretessförordningen.